Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària    

[informació mencions 2020/2021]

Amb l’objectiu de potenciar les sortides professionals de l’alumnat interessat en els estudis de l’àmbit del magisteri, la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS), ha dissenyat un Doble Itinerari formatiu de Grau en Educació Infantil i en Educació Primària (DIGEIEP) que permet obtenir ambdues titulacions, Grau en Educació Infantil + el Grau en Educació Primària, en el termini de cinc anys i cursant un total de 352 crèdits.

Alhora, l’estudiant del Doble Grau també podrà optar a les Mencions (*) que s’ofereixen al Grau d’educació Primària:

    * Menció en educació Musical
    * Menció en educació Física
    * Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat
    * Menció en Anglès


Per a l’obtenció de la menció s’hauran de cursar 18 crèdits més. És a dir, l’estudiant que vulgui obtenir el Grau en Educació Infantil + el Grau en Educació Primària amb menció cursarà un total de 370 crèdits.

El Doble Itinerari de Grau en Educació Infantil i Primària (DIGEIEP) ha de conferir als titulats competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l'aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l'educació infantil i per a l’educació primària.

Amb un total de 352 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques externes i un percentatge de continguts optatius.

El DIGEIEP amb menció (370 crèdits ECTS) contempla també competències docents específiques en un d’aquests àmbits: Educació Física, Educació Musical, Llengua Estrangera o Atenció a Necessitats Educatives Especials.

Les pràctiques externes tenen un pes molt important en el doble grau (55 crèdits en total) i s’inicien a segon curs. L’estudiant del doble grau comença fent pràctiques en centres d’Educació Infantil (6 crèdits a segon i 14 crèdits a tercer curs) i continua amb les pràctiques als centres d’Educació Primària (15 crèdits a tercer i 20 crèdits a quart).