Inici del Contingut

Objectius formatius

 • Aprofundir en l'observació i la comprensió d'entorns educatius.
 • Planificar i dur a terme seqüències didàctiques en un grup classe.
 • Actuar amb responsabilitat davant del grup classe, fent‐ne el seguiment, l'avaluació i prenent les decisions que correspongui per tal de gestionar l'aula.
 • Integrar‐se en els treballs en equip de l'Escola: coordinacions, projectes de centre i en activitats dels equips de cicle.
 • Acompanyar i donar suport al professor en les tasques pròpies d'un tutor d'aula (tutories individuals,tutories en família, coordinacions, comissions d'atenció a la diversitat, etc.), sempre que les persones implicades hi estiguin d'acord.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica i proposar millores.
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima d'aula que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d'ensenyament-aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguin establir en un centre.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 6-12 anys.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Dominar les TIC en l'àmbit de la matèria.
 • Gestionar la informació adequadament.
 • Comunicar-se correctament de forma oral, escrita i per mitjà d'altres recursos en l'àmbit de la matèria.
 • Resoldre problemes en el desenvolupament i en relació amb la pràctica.
 • Organitzar i planificar les actuacions pròpies i amb els altres.
 • Treballar en equip.
 • Demostrar compromís ètic amb els destinataris de l'acció docent.